Com publicar

Aquells investigadors, estudiosos i interessats en presentar un article per a la seua publicació en la revista ALMAIG. ESTUDIS I DOCUMENTS, han de fer aplegar la seua contribució abans del 15 de setembre a la següent adreça electrònica lanostraterra@lanostraterra.es.

Tots els articles seran revisats per una Comissió avaluadora i s’han d’ajustar a les normes de publicació de la revista.

Normes de presentació dels estudis

1. Els articles hauran de versar sobre qualsevol tema de l’àmbit de la comarca de la Vall d’Albaida o dels seus municipis, i hauran d’estar encapçalats pel nom complet de l’autor o autors, institució a la qual pertanyen, adreça postal i adreça electrònica.

2. Tots els treballs s’hauran de presentar en suport informàtic, en format din-a4, espaiat 1’5, cos de lletra 12, i les pàgines hauran d’estar numerades.

3. L’extensió dels articles no podrà ser menor de 5 fulls ni major de 15 fulls, gràfics, il·lustracions, taules, etc. incloses. Les il·lustracions hauran de tenir la qualitat suficient per ser reproduïdes i a banda del text, tot incloent l’ordre i peus necessaris.

4. Al final del text s’haurà d’incorporar una addenda amb un resum de 100 a 150 paraules en què s’expose el contingut del treball.

5. El Consell de Redacció de la revista publicarà els estudis en l’idioma original, en valencià o en castellà. 6. Les citacions bibliogràfiques hauran de presentar la tipologia següent:

6.1. llibres i monografies:
Cognom(s) i inicials del nom de l’autor [versal], títol [cursiva], editorial, lloc d’edició, any, pàgines a les quals es fa referència [redona]. Exemple:
Cató, M. P.: D’Agricolia, Fundació Bernat Metge, Barcelona, 1927, pàg. 1-10.

6.2. articles editats en revistes o en publicacions periòdiques o commemoratives:
Cognom(s) i inicials del nom de l’autor [versal], títol [«entre cometes»], títol de la revista o de la publicació commemorativa [cursiva], editorial, lloc d’edició, volum/número, any, pàgines a les quals es fa referència [redona]. Exemple:
Ferrando i Francés, A., Escartí i Soriano V. J.: «La memòria de Jaume i entre els valencians», Jaume i. Memòria i mite històric, Generalitat Valenciana, 2008, pàg. 111-127.

6.3. llibres, monografies i articles en format electrònic:
Cognom (s) i inicials del nom de l’autor [versal], títol [«entre cometes»], tipus de suport [entre claudàtors], editorial, lloc d’edició, volum/número, any, pàgines a les quals es fa referència, adreça electrònica, i data de consulta [redona]. Exemple:
Mora Galbis, R.: «Escartí, Vicent Josep: Jaume Bleda y la expulsión de los moriscos valencianos»,
[en línia], LL Journal, Nova York, 2009, vol. 4, no2. http://ojs.gc.cuny.edu/index.php/lljournal/article/view/530/572 [consulta, maig de 2011].]

7. Les citacions i notes hauran de seguir una seqüència numèrica, de menor a major, han d’assenyalar-se al text amb números volats i es remetran al final de l’article, d’acord amb els criteris d’edició de la revista.

8. En el cas que el treball incloga gràfics, taules, etc. s’hauran de presentar en un document o documents a banda, tot i indicant ben clarament i amb la numeració corresponent, la seua situació dins del text. Es poden presentar gràfics i taules en format excel, i els esquemes en word o jpg.

9. L’autor o autors tindran dret a un exemplar de la revista i el podran retirar el dia de la presentació, el qual s’anunciarà amb l’antelació suficient.